HOME > PRODUCTS > 용접소모품 및 주변기기 > 피더 부품 > 피더 부품
피더 부품

▣ 피더 부품

▲ 프린트 모터(75W)   ▲ 프린트 모터(효성)   ▲ 미그용 모터 브라켓세트
▲ 릴 샤프트(롱)   ▲ 릴 샤프트(숏)   ▲ 릴 샤프트(숏, 플라스틱)

▣ 플러그 마운트

 

▣ 유로아답타

 
▲ 일반형 ▲ 효성 타입 ▲ 현대미포 타입   ▲ 국산 피더와 유럽형 토치 연결용
▲ 인커밍 가이드(4롤) ▲ 인커밍 가이드
(대우/효성)
▲ 인커밍 가이드
(현대미포)
▲ 가이드 핀 ▲ 가압 손잡이

▣ 컨트롤 박스(일반)

     
▲ 세트   ▲ 명판   ▲ 명판 배선폼   ▲ 명판 손잡이

▣ 컨트롤 박스(대우타입)

     
▲ 세트   ▲ 케이스(플라스틱)   ▲ 명판   ▲ 명판 배선
       
▲ 인칭 스위치   ▲ V롤러 고정핀   ▲ 베어링 고정핀   ▲ 베어링 부싱   ▲ 모터 고정 절연판/링
       
▲ 볼륨 B502   ▲ 노 브   ▲ 나비 니플
9/16”-18산×1/4”
  ▲ 나비 니플
9/16”-18산×8Ø
  ▲ 니들 밸브

▣ 솔레노이드 밸브

 

▣ 가스라인

솔레노이드 밸브 사양
전압 DC24V
오리피스 DC24V
3mm(주문가능)
사용압력 0~7 kgf/㎠
 
▲ 중형 ▲ 소형      

▣ 케이블커넥터 세트

 
    ▲ 파워블록(BMC)

▣ 케이블 커넥터

     
▲ 대우   ▲ 현대   ▲ 삼호(베가)   ▲ 고무커버
(플러그용)
▲ 고무커버
(소켓용)

▣ 카플러

     
▲ 대우(피더쪽)   ▲ 대우(연장선쪽)   ▲ 현대미포(피더쪽)   ▲ 현대미포(연장선쪽)